REGULAMENTUL INTERN al Poliţiei Locale Oradea

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1. Prezentul regulament intern reglementează raporturile de serviciu (drepturi, obligaţii, incompatibilităţi,

conflicte de interese), transparenţa şi normele de conduită în cadrul Poliţiei Locale Oradea.

 

Art.2. Funcţionarii publici de conducere, poliţiştii locali şi funcţiile publice generale din cadrul Poliţiei Locale

 

Oradea au obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina şi toate celelalte

 

dispoziţii ale prezentului regulament.

 

Art.3.

(1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplica tuturor angajaţilor din cadrul Poliţiei Locale Oradea, în calitate

de salariaţi, indiferent de felul şi durata raportului de serviciu.

 

(2) Persoanele care sunt delegate sau detaşate din partea altor instituţii, sunt obligate să respecte regulile

 

prevăzute în prezentul regulament.

 

Art.4. Prezentul regulament intern a fost întocmit cu respectarea pevederile Legii nr.7/2004, privind

 

Codul de conduită a funcţionarilor publici (republicată), Legii nr.188/1999 republicată şi actualizată şi Legii

 

 

nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii.

 

 

Art.5. Regulamentul intern se publică pe reţeaua internă al Poliţiei Locale Oradea pentru a fi adus la cunoştinţa

 

întregului personal, prin grija Conducerii Instituţiei pe baza unui act doveditor de luare la cunoştinţă.

 

Art.6. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea 155/2010 personalul Poliţiei Locale Oradea îşi exercită competenţa pe raza municipiului Oradea.