Compartiment Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal

 

(1) Compartimentul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal se subordonează nemijlocit Directorului executiv adjunct .

(2)Circuitul documentelor în ceea ce priveşte colaborarea cu Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru buna desfăşurare a activităţii de disciplină în construcţii este stabilit prin procedură aprobată de către Primarul Municipiului Oradea.

(3) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului.

(4)Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Disciplină în Construcţii şi Protecţia Mediului sunt următoarele:

1. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

2. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

3. Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

4. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii şi a dispunerii măsurilor, arhitectului şef al municipiului şi Primarului Municipiului Oradea sau persoanelor împuternicite de către aceştia.

5. Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

6. Verifică amplasarea afişelor colante doar în locurile special amenajate pe raza municipiului Oradea;

7. Identifică persoanele fizice sau juridice care promoveaza evenimente, manifestatii culturale sau sportive, precum si pentru acţiuni de promovare produse sau activităţi, care au aplicat afişe fără respecarea legislaţiei specifice, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale;

8. Notifică, somează sau amendează persoanele care nu respectă legislaţia în domeniu ;

9. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

10. Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

11. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

12. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

13. Întocmesc zilnic raportul de activitate cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale şi adjunctului acestuia.

14. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

 

Compartiment Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică)

 

(1)Compartimentul Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică) se subordonează nemijlocit Directorului executiv adjunct şiare ca scop asigurarea respectării normelor legale privind protecţia mediului şi salubrizarea oraşului

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului;

(3) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Protecţia Mediului sunt următoarele:

1. Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale din Municipiul Oradea;

2. Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

3. Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

4. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

5. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

6. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

7. Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

8. Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

9. Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale, care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

12. Verifică în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizări şi audienţe în ceea ce priveşte buna gospodărire şi respectarea normelor de protecţie a mediului;

13. Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;

14. Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către operatorul de salubritate;

15. Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

16. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

17. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

18. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu.

19. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează municipiul Oradea;

20. Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

21. Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

22. Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

23. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

24. Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale şi adjunctului acestuia.

25.Îndeplinesc şi atribuţiile enumerate la art. 20 în domeniul Rutier şi ordine public

26. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.