Conducerea Poliţiei Locale Oradea

(1)Conducerea Poliţiei Locale Oradea se realizează de către Șeful Poliției Locale - directorul executiv,, sub autoritatea şi controlul Primarului municipiului Oradea.

(2)Conducerea operativă a Poliţiei Locale Oradea se realizează de către șeful polițiiei locale - directorul executiv, directorul executiv adjunct, şi de către şeful de serviciu sector operativ.

(3)Şeful de serviciu sector operativ, conduce activitatea structurilor subordonate, conform organigramei în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului în acest sens. Acolo unde compartimentele sunt conduse nemijlocit de către Șeful Poliției Locale - Directorul executiv sau directorul executiv adjunct se pot numii coordonatorii compartimentelor prin Decizie a Directorului executiv. Atribuţiile acestora se prevăd în fişele posturilor.

(4)Continuitatea conducerii în afara programului normal de lucru se realizează prin alternanţă, la domiciliu, de către șeful poliției locale - directoul executiv, directorul executiv adjunct şi șeful de serviciu sector operativ, iar în caz de lipsă justificată a acestora prin şeful de serviciu –Serviciu Financiar Logistic Gestiune Bază de Date, în baza deciziei dată de șeful poliției locale - directorul executiv, iar gestionarea actului operativ, acţional, se realizează prin dispecerul de serviciu în timpul programului de funcţionare stabilit pentru dispeceratul Poliţiei Locale Oradea.

(5)Când situaţia operativă reclamă o altă modalitate de acţiune operativă se va proceda în consecinţă.

(6)Pe perioada sărbătorilor legale, în zilele de sâmbătă şi duminică, sau pe timpul unor situaţii deosebite conducerea se va realiza conform buletinului posturilor, a planurilor întocmite şi aprobate de către Șeful Poliției Locale - Directorul executiv în acest scop.

(7) În fiecare dimineaţă șeful de serviciu sector operativ care asigură permanența conform Buletinului Posturilor aprobat de către șeful poliției locale - directorul executiv va desfăşura şedinţa operativă ţinând cont de cele raportate de dispecer privitoare la activităţile şi solicitările din ziua anterioară pentru ziua în curs, dacă acest lucru se impune.

Șeful Poliției Locale - Director Executiv

 

(1) Șeful Poliției Locale - Directorul executiv al Poliţiei Locale Oradea este şeful întregului personal al Poliţiei Locale Oradea.

(2) În cazul Poliţiei Locale Oradea, care este organizată ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, Șeful Poliţiei Locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu excepţia sa şi a adjunctului său, atribut care revine Primarului Municipiului Oradea.

(3)Șeful Poliției Locale - Directorul executiv al Poliţiei Locale Oradea răspunde de întreaga activitate a Poliţiei Locale Oradea sub aspectul îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor încredinţate, asigurării liniştii şi ordinii publice cât şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor, a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Oradea, în condiţiile legii.

(4) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.

(5)Atribuţiile șefului poliției locale - directorului executiv se stabilesc în baza legislaţiei în vigoare, prin fişa postului.

 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, șeful poliției locale - directorul executiv al Poliţiei Locale Oradea emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine, sub rezerva legalităţii acestora.